• Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Căn cứ theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP (chi tiết xem tại mục văn bản pháp quy), những dự án công trình cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 • Lập hồ sơ hoàn thành các hạng mục công trình sau ĐTM

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác đọng môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
 1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Các đối tượng cần thực hiện theo  khoản 1 điều 18 Chương V kế hoạch bảo vệ môi trường của nghị định 18/2015/NĐ-CP uy định như sau:

 • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản,
 1. Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 2. Cơ sở phải lậpđề án bảo vệ môi trường đơn giảncó quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP
 3. Quy trình lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện theo quy trình tại Phụ lục kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

 • Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Đối tượng thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 • Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô đã quy định trong nghị định 18/2015/NĐ-CP và luật bảo vệ môi trường 2015
 • Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.

Có 2 loại hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết mà bạn nên cần chú ý là:

 • đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp sở
 • đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp bộ
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ  là cơ sở để Công ty biết rõ về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

 • Lập hồ sơ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Lập hồ sơ xin phép xả thải nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

 • Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Việc đăng ký do các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện sẽ giúp các cơ quan chức năng có thẩm quyền về môi trường đánh giá rõ thực trạng xử lý nguồn chất thải độc hại do các nhà máy, công xưởng, cơ sở sản xuất thải ra khi vận hành sản xuất đồng thời nắm bắt được toàn bộ hệ thống máy móc cũng như quy trình xử lý các loại chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp.

 • Quan trắc môi trường lao động, lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động
  • Thực hiện quan trắc môi trường lao động theo nghị đinh 44/2016/NĐ-CP
  • Lập hồ sơ vệ sinh lao động theo Thông ty số 19/2016/TT-BYT