• Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường là công việc được thực hiện thông qua quá trình phân tích, đánh giá, đưa ra những dự báo về ảnh hưởng của các dự án quy hoạch – phát triển kinh tế xã hội, của những đơn vị kinh doanh, sản xuất cho đến những công trình khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội… đến môi trường. Đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể và hữu hiệu để góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ chính sức khỏe của con người, sinh vật sống.

Tác động của những công trình, dự án có thể tốt, xấu, mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều tùy thuộc vào hoạt động riêng biệt của từng dự án, công trình đó. Thông qua việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp đưa ra được những phương án, giải pháp khả thi nhất và tối ưu nhất về kinh tế – kỹ thuật nhằm giải quyết những tác động đó đối với môi trường.

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chủ dự án, công trình, đơn vị kinh doanh phải có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường về những tác động của đơn vị mình đối với môi trường. Báo cáo phải bao gồm đầy đủ, chi tiết về những nội dung cần thiết theo yêu cầu cụ thể như sau:

–      Các hoạt động, hạng mục cụ thể của dự án, công trình có thể có nguy cơ gây tác động, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên.

–      Nêu rõ quy mô dự án, công trình về: thời gian, địa điểm, khối lượng thi công, công nghệ vận hành sử dụng trong từng hạng mục công trình, dự án.

–      Báo cáo đánh giá về hiện trạng, mức độ nhạy cảm của môi trường tại địa điểm đặt dự án, công trình và những vùng xung quanh.

–      Đề xuất những giải pháp làm giảm tối đa sự tác động xấu đến môi trường tự nhiên…

Công việc cần phải thực hiện

–      Tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên của môi trường về địa lý, địa chất, khí tượng thủy văn…

–      Điều tra thu thập những số liệu liên quan đến các yếu tố điều kiện tự nhiên, môi trường và các điều kiện về kinh tế xã hội.

–      Lấy mẫu thử: mẫu không khí, nước, đất và phân tích, đánh giá tác động đến môi trường.

–      Đưa ra kết quả nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường.

–      Đưa ra những giải pháp cụ thể.

–      Tiến hành tham vấnỦy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

–      Lập hội đồng thẩm định về báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây:

–      Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này;

–      Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành

–      Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

Căn cứ pháp lý

–      Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014. Ngày có hiệu lực: 01/01/2015.

–      Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một só điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 01/4/2015.

–      Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ qui định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực 1/4/2015.

–      Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về quản lý chất thải nguy hại. Ngày có hiệu lực: 01/6/2011.

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Căn cứ theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP (chi tiết xem tại mục văn bản pháp quy), những dự án công trình cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

–      Những dự án xây dựng, công trình giao thông, sản xuất vật liệu xây dựng, dự án năng lượng, phóng xạ, điện tử – viễn thông, dự án liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng, dự án thăm dò và khai thác khoáng sản, dầu khí…

–      Những doanh nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, những nhà máy, nhà xưởng với công suất lớn…

–      Những dự án chăn nuôi, trồng trọt trên quy mô lớn, dự án về các khu du lịch, sân golf.

–      Các khu dân cư tập trung, khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại – kinh tế, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng quy mô lớn…

Lập hồ sơ hoàn thành các hạng mục công trình sau ĐTM

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác đọng môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

  1. Đối tượng thực hiện

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường 2015;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ

– Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. Điều kiện

Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt

– Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành

  1. Hồ sơ cần thiết

– Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải sinh rắn hoạt

– Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường

Tùy theo vị trí và đặc trưng ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý Khu công nghiệp

– Ban quản lý Khu kinh tế

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Các bộ khác.

  • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
  1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo khoản 1 điều 18 Chương V kế hoạch bảo vệ môi trường của nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ cở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục IV nghị định18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này

  1. THỜI HẠN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

– Theo khoản 3 điều 32 trách nhiệm tổ chức thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại Luật bảo vệ môi trường quy định : trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận dược kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 điều 32 này phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nên rõ lý do.

– Thời gian thực hiện Lập Bản kế hoạch bảo vệ môi trường: 30 ngày ( bao gồm ngày đợi xác nhận từ cơ quan chức năng). Công ty Thảo Nguyên Xanh  thực hiện trọn gói đến khi báo cáo được cơ quan chức năng xác nhận.

– Thanh toán: 100% sau khi hoàn tất

  1. CÔNG VIỆC:

– Thu thập điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực thực hiện dự án.

– Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT- XH khu vực thực hiện dự án.

– Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

– Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễmc của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất tải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất  thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

– Soạn thảo hồ sơ, in ấn báo cáo

– Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Trình nộp cơ quan có thẩm quyền

– Trình nộp lại cơ quan nhà nước sau chỉnh sửa.

– Nhận Giấy xác nhận Bản kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp